Положення про конкурс на посаду Директора Публічної бібліотеки

Дата: 25.08.2020 16:36
Кількість переглядів: 2682

                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                           Рішенням сесії  Шульгинської сільської  ради  

                                                           від  «21» серпня 2020р. № 14

 

Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення

посади керівника комунального закладу культури Шульгинської сільської ради

 

Це Положення розроблено відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Конституції України, Кодексу законів про працю в Україні, законів України «Про культуру», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», постанов Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 року № 170 «Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору», від 19 травня 1999 року № 859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств», зі змінами, наказу Міністерства культури України від 31.05.2016 року № 380 «Про затвердження Положення про формування складу та організацію роботи конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду керівника державного закладу культури, що належить до сфери управління Міністерства культури України».

Дія цього Положення поширюється на керівників комунальних закладів культури  Шульгинської сільської ради (далі - керівники комунальних закладів).

 

1. Загальні положення

1.1. Відповідно до статті 21 Закону України «Про культуру» керівники закладів культури призначаються на посаду шляхом укладення з ними контракту строком на п’ять років за результатами конкурсу.

1.2. Рішення щодо проведення конкурсу у кожному конкретному випадку приймається  Шульгинською сільською радою (далі – Засновник) із затвердженням на сесії сільської ради.

1.3. Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» рішенням сесії сільської ради призначаються і звільняються керівники комунальних підприємств, установ, закладів культури Шульгинської сільської ради (далі - заклади культури).

1.4. Відповідно до статті 21 Кодексу законів про працю України контракт є особливою формою трудового договору, в якому строк його дії, права, обов’язки і відповідальність сторін, умови матеріального забезпечення і організації праці працівника, умови розірвання договору можуть встановлюватися за угодою сторін.

 

2. Вимоги до керівника комунального закладу культури.

2.1. Керівником комунального закладу культури може бути особа, яка має спеціальну освіту, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, володіє державною мовою та здатна за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

2.2. Не може бути призначена на посаду керівника комунального закладу культури особа, яка:

- за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

- має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

 

3. Порядок конкурсного добору керівника комунального закладу культури

3.1. Кандидатів на посаду керівника комунального закладу культури визначає конкурсна комісія за результатами відкритого та публічного конкурсного добору на зайняття цієї посади.

3.2. Конкурсний добір керівника комунального закладу культури складається з таких етапів:

- оголошення органом управління конкурсу на посаду керівника комунального закладу культури;

- формування складу конкурсної комісії;

- подання документів кандидатами на посаду керівника комунального закладу культури;

- добір кандидатів на посаду керівника комунального закладу культури;

- призначення органом управління керівника комунального закладу культури.

3.3. Організацію та проведення конкурсного добору, а також роботу конкурсної комісії забезпечує орган управління.

3.4. Орган управління оголошує конкурс на посаду керівника комунального закладу культури не пізніш як за два місяці до завершення строку повноважень керівника комунального закладу культури відповідно до контракту або впродовж семи днів з дня дострокового припинення його повноважень.

3.5. Оголошення про конкурс розміщується на офіційному веб-сайті Шульгинської сільської  ради, а також може розміщуватись на інформаційних сайтах, сайтах установ культури та може поширюватися в будь-який інший спосіб.

3.6. Оголошення про конкурс на посаду керівника комунального закладу культури має містити інформацію про дату початку приймання документів, дату початку формування конкурсної комісії, умови, строки проведення конкурсу та вимоги до кандидатів.

 

4. Склад, порядок формування і повноваження конкурсної комісії

 4.1. Для проведення конкурсу засновник затверджує персональний склад конкурсної комісії.

4.2. Конкурсна комісія складається з дев’яти членів.

4.3.По три кандидатури до складу конкурсної комісії подають члени трудового колективу, громадські організації у сфері культури відповідного функціонального спрямування та орган управління.

4.4. Кандидатури до складу конкурсної комісії від трудового колективу обираються на загальних зборах трудового колективу.

4.5. Громадські організації у сфері культури відповідного функціонального спрямування подають по три кандидатури органу управління, який шляхом жеребкування визначає трьох кандидатів до складу конкурсної комісії.

4.6. Члени конкурсної комісії мають бути неупередженими та незалежними. Не допускається втручання в діяльність конкурсної комісії будь-яких органів влади, а також учасників конкурсу.

Членами конкурсної комісії можуть бути:

незалежні фахівці у сфері культури, публічного або бізнес-адміністрування;

члени професійних, творчих спілок, об’єднань, асоціацій, організацій у сфері культури, зареєстрованих відповідно до закону;

члени міжнародних об’єднань, асоціацій, організацій у сферах культури.

4.7. Членом конкурсної комісії не може бути особа, яка:

- за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

- має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

- є членом трудового колективу закладу культури, на посаду керівника якого проводиться конкурс.

4.8. Конкурсна комісія вважається повноважною у разі затвердження в її складі не менше шести осіб.

4.9. Голова та секретар конкурсної комісії обираються членами конкурсної комісії з їх числа та проводять засідання конкурсної комісії. Рішення конкурсної комісії оформляється протоколами, які підписуються всіма присутніми членами конкурсної комісії.

 

5. Подання документів для участі в конкурсі

5.1. Усі зацікавлені особи можуть взяти участь у конкурсі на посаду керівника комунального закладу культури.

5.2. Особа, яка бере участь у конкурсі, упродовж 15робочих днів з дня оголошення конкурсу подає такі документи:

- заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";

- автобіографію, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку,відомості про наявність чи відсутність судимості;

- копію документа, що посвідчує особу;

- копії документів про освіту;

- копію трудової книжки;

- довідку про відсутність судимості;

-  рекомендаційні листи довільної форми (за наявності);

- мотиваційний лист довільної форми;

- проект програми розвитку закладу культури на один і п’ять років.

Зазначені документи надаються до відділу освіти, культури, молоді та спорту у встановлений цим пунктом строк.

5.3. Перелік документів, зазначених у пункті 5.2., не є вичерпним. Особа може надати інші документи, які, на її думку, підтверджують її професійні чи моральні якості.

5.4. Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої інформації.

5.5. Упродовж двох робочих днів після закінчення строку подання документів для участі в конкурсі конкурсна комісія оприлюднює перелік осіб, яких допущено до участі в конкурсному відборі (далі – кандидати) на офіційному веб-сайті Шульгинської сільської ради.

5.6. Під час проведення конкурсу обробка персональних даних учасників здійснюється відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

 

6. Добір кандидатів на посаду керівника державного чи

комунального закладу культури та призначення керівника.

6.1. Конкурсний добір проводиться публічно.

6.2. Відділ освіти, культури, молоді та спорту розміщує матеріали засідань конкурсної комісії на офіційному веб-сайті Шульгинської сільської ради. Представники засобів масової інформації та громадськості мають право бути присутніми на засіданнях конкурсної комісії під час проведення співбесіди з кандидатами, під час якої публічно презентуються запропоновані проекти програм розвитку закладу культури на один і п’ять років.

6.3. Орган управління не пізніш як за 10 днів до дня проведення першого засідання конкурсної комісії повідомляє кандидатів про час та місце проведення засідання конкурсної комісії.

6.4. Конкурсна комісія проводить перше засідання через 2 дні після закінчення строку приймання документів.

6.5. На першому засіданні конкурсна комісія розглядає документи, подані кандидатами на посаду керівника комунального закладу культури, на відповідність кваліфікаційним вимогам. Результати розгляду невідкладно повідомляються кандидатам електронною поштою чи іншим засобом зв’язку, зазначеним в автобіографії.

6.6. Особа не допускається до участі в доборі кандидатів на посаду керівника державного чи комунального закладу культури у разі невідповідності вимогам, зазначеним у статті 21-1 Закону України «Про культуру», за рішенням конкурсної комісії.

6.7. На другому засіданні конкурсна комісія проводить співбесіду з кандидатами, під час якої заслуховує публічні презентації проектів програм розвитку закладу культури на один і п’ять років.

6.8. Конкурсна комісія приймає рішення про визначення переможця конкурсу шляхом відкритого голосування та оприлюднює його на офіційному веб-сайті Шульгинської сільської ради та в інший спосіб.

6.9. Рішення конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього на засіданні конкурсної комісії проголосувала більшість від затвердженого складу конкурсної комісії.

6.10. У разі виявлення фактів, що свідчать про конфлікт інтересів члена конкурсної комісії, такий член конкурсної комісії не бере участі в голосуванні.

6.11. У разі відхилення конкурсною комісією всіх кандидатів конкурсна комісія проводить повторний конкурс. Повторний конкурс проводиться у порядку, визначеному цим Положенням для проведення конкурсу.

6.12. Керівник відділу освіти,культури, молоді та спорту зобов’язаний призначити переможця конкурсу керівником комунального закладу культури не пізніше двох місяців з дня оголошення конкурсу. Підставою для прийняття рішення про призначення керівника комунального закладу культури є рішення конкурсної комісії та підписання контракту. Істотні умови контракту публікуються на офіційному веб-сайті Шульгинської сільської ради не пізніше наступного дня після його підписання.

6.13. Контракт з керівником комунального закладу культури визначає основні вимоги до діяльності закладу культури, виконання яких є обов’язковим для керівника, та інші умови.

Обов’язковими умовами контракту з керівником державного чи комунального закладу культури є:

- програми розвитку закладу культури на один і п’ять років, що розглядалися на засіданні конкурсної комісії;

- умови оплати праці керівника;

- критерії оцінки праці керівника;

- особливості порядку здійснення контролю за діяльністю закладу культури;

- заходи відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов контракту;

- особливі підстави для дострокового розірвання контракту та відповідні наслідки для його сторін.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь