Положення "Про Порядок призначення на посади та звільнення з посад керівників підприємств, установ, закладів, що належать до комунальної власності Шульгинської сільської ради Старобільського району Луганської області"

Дата: 12.10.2021 16:18
Кількість переглядів: 1811

РОЗДІЛ 1. Загальні положення

 

1.1. Порядок призначення на посади та звільнення з посад керівників підприємств, установ, закладів, що належать до комунальної власності Шульгинської сільської ради Старобільського району Луганської області (далі ? Порядок) розроблений відповідно до Кодексу законів про працю України, основ законодавства України про охорону здоров’я, Господарського кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», інших нормативно-правових актів та встановлює процедуру призначення на посади та звільнення з посад керівників підприємств, установ, закладів Шульгинської сільської ради Старобільського району Луганської області.

1.2. Відповідно до статті 21 Кодексу законів про працю України контракт є особливою формою трудового договору, в якому строк його дії, права, обов’язки і відповідальність сторін (у т.ч. матеріальна), умови матеріального забезпечення і організації праці працівника, умови розірвання договору, в тому числі дострокового, можуть встановлюватись угодою сторін.

           1.3.Контракт укладається між Шульгинською сільською радою  в особі сільського голови (далі – Власник) та керівником підприємства, установи закладів, що належать до комунальної власності Шульгинської сільської ради Старобільського району Луганської області (далі –Керівник).

1.4. Умови контракту, що погіршують становище працівника, порівняно із законодавством України є недійсними.

1.5.Дія зазначеного положення не поширюється на випадки, коли Законами України встановлений інший, ніж передбачений Положенням порядок призначення керівників комунальних підприємств, установ, закладів. Керівники закладів, установ, які підпадають під дію Законів України „Про вищу освіту”, „Про культуру”, призначаються та звільняються з посади відповідно до вимог Закону та інших нормативно-правових актів.

 

РОЗДІЛ 2. Призначення на посаду керівника підприємства комунальної форми власності. Укладання контракту

 

  1.  Керівником комунального підприємства,  що перебувають  у комунальній власності Шульгинської сільської ради Старобільського району Луганської області може бути призначено лише особу, яка відповідає таким кваліфікаційним вимогам:

-  вища освіта (бакалавр, спеціаліст, магістр) відповідного професійного спрямування;

 - стаж роботи на керівних посадах не менше 1 року;

 - стан здоров’я, що дозволяє виконувати професійні обов’язки.

2.2. Не може бути призначена на посаду керівника комунального підприємства (установи, закладу) особа, яка:

- за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;
-  має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

 

  1. Прийняття на посаду керівника підприємства, що належить до комунальної власності Шульгинської сільської ради Старобільського району Луганської області, здійснюється сільським головою шляхом укладання з ним контракту за результатами проведення співбесіди або конкурсного відбору у разі, якщо кандидатів на вакантну посаду більше ніж один.

2.3. До протоколу співбесіди (конкурсного відбору) додаються:

 1. заява кандидата на ім’я сільського голови про призначення на посаду;
 2. особова картка працівника (форма П-2)
 3. копія паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків;
 4. автобіографія;
 5. копії документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання;
 6. копія трудової книжки;
 7. три фотографії розміром 4 х 6.
 8. пропозиції щодо стратегічного розвитку комунального підприємства, установи, закладу.

            2.4. На підставі відповідної резолюції сільського голови начальником відділу з питань юридичного забезпечення, діловодства та проєктно - інформаційної діяльності ради готується проєкт контракту та надається на підпис сільському голові.

2.5. Контракт укладається в письмовій формі у 3-х примірниках, які мають однакову юридичну силу.

Контракт набирає чинності з дати визначеної умовами контракту і може бути змінений у письмовій формі шляхом укладання додаткової угоди. Одностороннє внесення змін до контракту не допускається.

2.6. Контракт з керівником підприємства, установи, закладу укладається на строк від одного до п’яти років.

2.7. Підписаний Сторонами контракт є підставою для видання розпорядження сільського голови про призначення керівника на посаду з дня, зазначеного у контракті.

2.8. Один примірник контракту зберігається в сільській раді у особи, відповідальної за ведення кадрової роботи. Другий примірник контракту  зберігається у керівника підприємства, установи, закладу. Третій примірник передається до підприємства установи, закладу, керівником якого призначено особу, разом з розпорядженням сільського голови про призначення на посаду керівника та трудовою книжкою .

2.9. Контроль за виконанням, умов контракту і строку його дії покладається на відповідального за ведення кадрової роботи сільської ради.

2.10. Переукладання (продовження) контракту з Керівником відбувається в разі прийняття сільським головою рішення про продовження трудових відносин з Керівником шляхом підписання контракту на новий термін.
 

РОЗДІЛ 3. Зміст контракту

 

3.1. Контракти з керівниками підприємств установ, закладів що належать до комунальної власності Шульгинської сільської ради Старобільського району Луганської області, укладаються відповідно до примірних форм, затверджених  рішенням Шульгинської сільської ради Старобільського району Луганської області.

3.2. У контракті передбачається строк його дії, вимоги щодо збереження майна підприємства (установи, закладу), права, обов’язки та відповідальність сторін (у тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення і організації праці (виконання робіт), умови розірвання контракту, соціально-побутові та інші умови, необхідні для виконання прийнятих зобов’язань, з урахуванням галузевих особливостей та фінансового стану підприємства.

3.3. При укладанні контракту, крім загальних вимог, передбачених у пункті 3.2. цього Порядку, враховуються показники ефективності використання закріпленого за підприємством (установою, закладом) комунального майна і прибутку. З урахуванням особливостей функціонування підприємства, у контракті можуть бути передбачені й інші умови (вимоги).

3.4. Умови оплати праці керівника підприємства визначаються у контракті й повинні встановлюватися у прямій залежності від результатів виробничо-господарської діяльності підприємства (установи, закладу).

3.5. У контракті можуть бути визначені умови підвищення або зниження обумовленого розміру оплати праці, встановлення надбавок, премій, винагород за підсумками роботи.

Система матеріального заохочення керівника повинна сприяти досягненню довготермінових результатів виробничо-господарської діяльності підприємства (установи, закладу), встановленню прямої залежності між розмірами оплати праці та показниками, що характеризують виконання зобов’язань за контрактом.

3.6. Тривалість відпустки керівника не може бути меншою, ніж передбачено законодавством України.

3.7. За угодою сторін у контракті можуть бути визначені інші умови, необхідні для виконання сторонами прийнятих на себе зобов’язань (забезпечення житлом, оплата витрат за наймання житлового приміщення, виплата компенсацій тощо).

3.8. У разі дострокового припинення контракту з незалежних від керівника підприємства, установи, закладу причин, у контракті можуть бути встановлені додаткові гарантії та компенсації.

3.9. При укладанні контракту сторони можуть передбачати додаткові пільги, що встановлені законодавством України, та надаються за рахунок власних коштів підприємства (виплата додаткової винагороди, надання матеріальної допомоги до річної відпустки, доплата до посадового окладу за науковий ступінь, почесне звання тощо).

За умови припинення контракту в зв’язку з виходом керівника підприємства(установи, закладу) на пенсію або одержання ним трудового каліцтва, можуть передбачатися виплати компенсацій, крім встановлених пенсій та виплат, пов’язаних з відшкодуванням заподіяної йому шкоди.

3.10. У контракті обов’язково закріплюються наступні умови:

 - виконання комунальними підприємствами зобов’язань зі сплати податків, внесення обов’язкових платежів до бюджетів та своєчасності виплати заробітної плати працівникам чи дотримання погодженого графіка погашення відповідної заборгованості;

- обов’язкового складання та подання на затвердження річних фінансових планів та плану стратегічного (економічного, перспективного) розвитку комунального підприємства, установи;

3.11. При укладанні контракту з керівником комунального підприємства, установи, закладу угодою сторін може бути обумовлений строк випробування з метою перевірки відповідності займаній посаді, окрім випадків, коли випробування, відповідно до законодавства, не встановлюється. Строк випробування визначається в розпорядженні  сільського голови про призначення особи на посаду керівника на умовах контракту. Випробувальний термін починається з дати укладання контракту і не може перевищувати трьох місяців.

 Якщо Керівник був відсутній на роботі у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або з інших поважних причин, строк випробування продовжується на відповідну кількість днів, протягом яких він був відсутній. Якщо по закінченні терміну випробування не надійшли зауваження щодо відповідності Керівника займаній посаді, він вважається таким, що пройшов випробувальний термін. У разі, встановлення протягом строку випробування невідповідності Керівника роботі, на яку його прийнято, за  поданням заступника сільського голови або начальника Відділу виконавчих органів сільської ради до сфери управління якого належить підприємство, установа, заклад, контракт розривається  і Керівник звільняється з посади розпорядженням сільського голови, про що він повідомляється письмово.

 

РОЗДІЛ 4. Розірвання контракту

 

4.1. Контракт з керівником комунального підприємства, установи, закладу  може бути розірваний :

- з ініціативи Керівника;

- з ініціативи сільського голови;

 - за рішенням суду;

- у зв’язку із закінченням строку дії контракту;

- з інших підстав, передбачених контрактом;

- з інших підстав, передбачених чинним законодавством.

4.2. Розірвання контракту з ініціативи Роботодавця здійснюється на підставі подання начальника відділу до сфери управління якого належить відповідне підприємство (установа, заклад) або заступника сільського голови, в якому обґрунтовується причина звільнення.

4.3. До зазначеного подання можуть додаватися акти, матеріали службового розслідування, пояснювальна записка керівника підприємства, установи, закладу на ім’я сільського голови, медична довідка, інші документи, що стосуються підстав звільнення.

4.4. При розірванні контракту з підстав, передбачених контрактом, звільнення керівника проводиться відповідно до пункту 8 ст. 36 Кодексу законів про працю України.

4.5. Контракт з керівником комунального підприємства припиняється, якщо буде відповідне розпорядження сільського голови. 

 

РОЗДІЛ 5. Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад керівників підприємств, установ, закладів,що належать до комунальної власності Шульгинської сільської ради

5.1.Загальні положення

5.1.1.Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад керівників підприємств, установ, закладів , що належать до комунальної власності Шульгинської сільської ради  Старобільського району Луганської області(далі - Порядок), розроблено відповідно до Конституції України, Кодексу законів про працю України, Законів України „Про місцеве самоврядування в Україні, „Про запобігання корупції”.

5.1.2.Цей  Порядок застосовується у випадку коли кандидатів на заміщення вакантної посади  керівника підприємства, установи, закладу,  що належать до комунальної власності Шульгинської сільської ради  Старобільського району Луганської області ради (далі - керівники) більше ніж один.

5.1.3.Цей Порядок визначає процедуру оголошення, підготовки, проведення і оформлення результатів конкурсу на заміщення вакантних посад керівників.

 

5.1.4.Конкурс проводиться з дотриманням принципів:

забезпечення рівного доступу, політичної неупередженості, законності, довіри суспільства, недискримінації, прозорості, доброчесності, ефективного і справедливого процесу відбору.

 

5.1.5.Дотримання принципу недискримінації під час проведення конкурсу не виключає обов’язку застосування в ході його проведення розумного пристосування для особи, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі та має інвалідність, а також можливості застосування позитивних дій відповідно до Закону України “Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні”.

 

5.2. Умови проведення конкурсу

5.2.1.Конкурс проводиться поетапно:

-прийняття рішення (розпорядження) про оголошення конкурсу;

-оприлюднення рішення (розпорядження) про оголошення конкурсу;

-приймання документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі;

-попередній розгляд поданих документів на відповідність встановленим законом вимогам;

-проведення співбесіди та визначення її результатів;

-проведення підрахунку результатів конкурсу та визначення переможця конкурсу;

-оприлюднення результатів конкурсу.

    На першому засіданні конкурсна комісія розглядає документи, подані кандидатами на посаду керівника комунального підприємства на відповідність кваліфікаційним вимогам та приймає рішення про допуск кандидатів до співбесіди. Результати розгляду невідкладно повідомляються кандидатам електронною поштою чи іншим засобом зв’язку, зазначеним в автобіографії.
 

На другому засіданні конкурсна комісія проводить співбесіду з кандидатами на посаду керівника закладу комунального підприємства під час якої заслуховує публічні презентації проектів програм розвитку комунального підприємства, установи, закладу.

 

На підставі результатів конкурсу конкурсна комісія надає пропозицію сільському голові про призначення переможця конкурсу на посаду керівника комунального підприємства, установи чи організації .

 

5.3.Оголошення про конкурс 

5. 3.1.Конкурс оголошується у випадку, коли  після оголошення про наявність вакантної посади подано більше  однієї заяви від кандидатів на заміщення вакантної посади  керівника підприємства, установи, закладу,  що належать до комунальної власності Шульгинської сільської ради  Старобільського району Луганської області ради (далі - керівники).

5.3.2.Конкурс оголошується відповідно до рішення (розпорядження)  сільського голови. Оголошення про проведення конкурсу  розміщується на офіційному веб-сайті сільської ради.

5.4.Склад, порядок формування і роботи та повноваження конкурсної комісії

5.4.1.Конкурс на зайняття вакантної посади керівника проводить конкурсна комісія ( далі – комісія), що утворюється у складі голови і членів комісії.

5.4.2.До складу конкурсної комісії входять представники виконавчого комітету Шульгинської сільської ради .

5.4.3.Склад комісії затверджується рішенням (розпорядженням) сільського голови.

5.4.4. Формою роботи конкурсної комісії є засідання, які є повноважними за умови участі в них більше половини від загального складу конкурсної комісії.

5.4.5.Рішення конкурсної комісії приймається простою більшістю голосів присутніх членів комісії і оформляється протоколом.

5.4.6.У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні комісії.

 5.4.7.Кожен член конкурсної комісії зобов'язаний не допускати виникнення конфлікту інтересів під час проведення конкурсу.

 5.4.8.Конкурсна комісія:

-опрацьовує подані кандидатами документи та визначає їх відповідність;

-ухвалює рішення щодо допуску кандидатів до участі в конкурсі;

-забезпечує відкритість та прозорість при проведенні конкурсу;

-проводить співбесіду ;

-проводить конкурсний відбір;

 

5.4.9.Кожен член конкурсної комісії має один голос та голосує особисто. Голосування за інших осіб чи передача права голосу іншому члену конкурсної комісії або іншій особі не дозволяється.

Рішення конкурсної комісії оформлюється протоколом та підписується усіма членами конкурсної комісії, які брали участь у засіданні.

5.5.Прийняття та розгляд документів для участів конкурсі

 

5.5.1.Особи, які бажають взяти участь у конкурсі,  подають до конкурсної комісії такі документи:

- заява кандидата на ім’я сільського голови про призначення на посаду з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» (за формою згідно з Додатком 1 до порядку проведення конкурсу);

-   особова картка працівника (форма П-2);

-   автобіографія;

-   копія паспорта;

-  копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру;

-  копії документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання;

-  копія трудової книжки;

-  дві фотографії розміром 4 х 6.

-  мотиваційний лист у довільній формі;

- пропозиції щодо стратегічного розвитку комунального підприємства, установи, закладу.

-  декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік за формою, встановленою Національним агенством з питань запобігання корупції (електронна форма);

5.5.2. Зазначені документи надсилаються на поштову ( електронну ) адресу Шульгинської сільської ради або подаються особисто.

5.5.3. Особа, яка претендує на посаду керівника комунального підприємства, що перебуває у комунальній власності, може надати інші документи, які, на її думку, підтверджують її професійні чи моральні якості.

5.5.4. Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої інформації.
5.5.5. Документи від кандидатів приймаються протягом 20 календарних днів після оприлюднення повідомлення.

5.5.6.Кандидати, документи яких не відповідають встановленим вимогам, до конкурсу не допускаються.

5.6.Порядок проведення конкурсу

 

5.6.1.Обов'язковою умовою проведення конкурсного відбору є його відкритість.

5.6.2.Конкурсний відбір полягає у:

вивченні конкурсною комісією поданих  документів,  мотиваційного листа і перспективного плану розвитку відповідного підприємства, установи, закладу;

проведенні співбесіди з кандидатами на зайняття посади Керівника підприємства, установи, закладу;

проведенні кандидатами презентації перспективного плану розвитку підприємства, установи, закладу;

 оцінювання та відбору кандидата.

  5.6.3.Співбесіда проводиться з метою оцінки відповідності досвіду, компетенції, особистих якостей вимогам  до професійної компетентності кандидата та до відповідних посадових обов’язків.

5.6.4.Перелік вимог, відповідно до яких повинно бути проведено співбесіду, визначається конкурсною комісію згідно з умовами проведення конкурсу.

5.6.5.Для оцінювання кожної окремої вимоги до професійної компетентності на співбесіді використовується така система:

2 бали ставляється кандидатам, які відповідають вимозі;

1 бал виставляється кандидатам, які не повною мірою відповідают вимозі;

0 балів виставляється кандидатам, які не відповідають вимозі.

Визначення результатів співбесіди здійснюється спільним рішенням комісії та фіксується у відомості про результати співбесіди за формою згідно з додатком 2. до порядку проведення конкурсу

6.6.Визначення остаточних результатів конкурсу здійснюється у балах, як сума значення індивідуальних оцінок.

5.6.7. Вивчення конкурсною комісією поданих документів, мотиваційного листа і перспективного плану розвитку підприємства, установи, закладу не може здійснюватися більш, як за два робочих дні.

5.6.8.Конкурсний відбір визнається таким, що не відбувся, в разі, коли:

-жоден з претендентів не пройшов конкурсного відбору;

-конкурсною комісією не визначено претендента.

 

5.6.9.Підставою для визнання конкурсного відбору таким, що не відбувся, є рішення конкурсної комісії.

5.6.10.Якщо конкурсний відбір не відбувся, проводиться повторне подання оголошення про наявність вакансії .

5.7.Складання рейтингового списку кандидатів на зайняття вакантних посад

 

5.7.1.Підсумковий рейтинг кандидатів визначається шляхом проставлених членами конкурсної комісії у зведеній відомості оцінок за кожну окрему вимогу до професійної компетентності.

Сума таких оцінок є підсумковим рейтингом кандидата, що заповнюється за формою згідно з Додатком 3, за допомогою якого визначається переможець конкурсу.

5.7.2.За наявності одного допущеного до співбесіди кандидата на вакантну посаду, конкурсна комісія може прийняти рішення щодо рекомендації такого кандидата на посаду керівника у разі подання ним повного пакету документів та відповідності умовам конкурсу, або про проведення повторної конкурсної процедури за умовами цього Порядку.

5.7.3.Якщо два і більше кандидатів мають однаковий загальний рейтинг, за рішенням голови Комісії переможець конкурсу визначається шляхом відкритого голосування членів Комісії.

5.7.4.Кандидат може ознайомитись із своїми результатами оцінювання за письмовим зверненням до Комісії,

5.8.Оприлюднення результатів конкурсу

5.8.1.Результати конкурсу, оприлюднюються протягом трьох днів з дати підписання протоколу засідання комісії на офіційному веб-сайті Шульгинської сільської ради.

Витяг з протоколу засідання Комісії є складовою особової справи директора комунального закладу, установи/ директора комунального підприємства, якого призначено на посаду за результатами конкурсу.

Рішення Комісії стосовно переможця конкурсу на посаду директора комунального закладу/ директора комунального підприємства скасовується у разі:

- встановлення факту порушення умов конкурсу під час його проведення, яке могло вплинути на його результати;

 - незгоди переможця конкурсу з рішенням про встановлення випробування під час призначення на посаду директора комунального закладу, установи,  підприємства.

РОЗДІЛ 6. Прикінцеві положення

 

6.1. Спори між Сторонами вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством України.

При вирішенні питань, не визначених цим Положенням та умовами контракту, застосовуються норми чинного законодавства України.

При внесенні змін до трудового законодавства України та локальних нормативних актів, контракт з Керівником обовязково узгоджується із змінами у порядку, встановленому цим Положенням.

Керівники комунальних підприємств, установ, закладів не мають права працювати за сумісництвом або займатися у робочий час іншою діяльністю, крім основної роботи, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

 

 

Секретар  сільської  ради                                                Лариса ЛУГАНСЬКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1 до Порядку

проведення конкурсу

Голові конкурсної комісії

________________________________

________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові кандидата )

який (яка) проживає за адресою:

________________________________

номер телефону __________________

ЗАЯВА

Прошу допустити мене до участі в конкурсі на зайняття посади

_______________________________________________________________________з  метою_________________________________________________________

(зазначення основних мотивів щодо зайняття посади)

Підтверджую достовірність інформації у поданих документах. Згоден(а) на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»

Додатки:

-   особова картка працівника (форма П-2);

-   автобіографія;

-   копія паспорта;

-    копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру;

-    копії документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання;

-    копія трудової книжки;

-    дві фотографії розміром 4 х 6.

-    мотиваційний лист у довільній формі

- пропозиції щодо стратегії розвитку комунального підприємства, установи, закладу.

-    декларацію особи ,уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік за формою, встановленою Національним агенством з питань запобігання корупції (роздрукована електронна форма).

_________ 20__ р.                                                                       Підпис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2 до Порядку

проведення конкурсу

 

ВІДОМІСТЬ

про результати співбесіди

_________________________________________________________________

(Прізвище, ім’я по батькові кандидата)

Критерії

 оцінювання здійснюється в межах 14 балів

 з розрахунку від 0 до 2 балів за кожен критерій

Бали

1

Освіта

 

2

Досвід роботи

 

3

Ділові якості

 

4

Оцінка мотивації

 

5

стратегії розвитку комунального підприємства, установи, закладу

 

6

 

 

7

 

 

 

Всього

 

Голова комісії       ________________________              ______________________

Члени комісії        ________________________              ______________________

                                 ________________________              ______________________

                                ________________________              ______________________

                               ________________________              ______________________

    

Додаток 3 до Порядку

проведення конкурсу

ПІДСУМКОВИЙ РЕЙТИНГ КАНДИДАТІВ

Прізвище,Ім’я та по батькові кандидата

Загальна кількість балів

Рейтинг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова комісії        ________________________              ______________________

Члени комісії         ________________________              ______________________

                               ________________________              ______________________ 

                                 ________________________              ______________________

 

 

Додаток 2

                                                                                            до рішення сільської ради                                                                             

                                                                                           від    15.04.2021р. № 07/01

 

Примірна форму контракту

 з керівником підприємства, установи, закладу, що належить до комунальної власності Шульгинської сільської ради Старобільського району Луганської області

 

Контракт

з керівником  комунального підприємства (установи, закладу)

с. Шульгинка

               ___ _________ 20__ р.

Шульгинська сільська  рада  Старобільського району  Луганської області, ( надалі – Власник), в особі сільського  голови ____________________________  _______________________ , що  діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони, та громадянин ____________________________________________________________________
                                                                (прізвище, ім’я та по батькові)

(надалі - Керівник), з іншої сторони, уклали цей контракт про нижченаведене:______________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

призначається на посаду ____________________________________________________________________
                    (найменування посади підприємства, установи, закладу)

на термін з___________________20____р.  по _________________20____р.

з  випробувальним терміном 3 місяці. Випробувальний термін починається з дати укладання контракту.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Керівник у своїй роботі у межах питань, встановлених чинним законодавством України, Статутом (Положенням) комунального підприємства(установи закладу (повна назва) ____________________________ ___________________________________________________________________ (надалі – коротка назва) ______________________________________________ та цим контрактом, підзвітний Шульгинській сільській  раді Старобільського району Луганської області .

1.2. За цим контрактом Керівник зобов’язується здійснювати оперативне керівництво Підприємством (установою, закладом), що знаходиться у комунальній власності Шульгинської сільської ради Старобільського району Луганської області, забезпечувати його прибуткову діяльність, ефективне використання і зберігання майна, закріпленого за Підприємством (установою, закладом) на праві господарського відання, а Власник зобов’язується створювати необхідні умови для матеріального забезпечення та організації праці Керівника.

1.3. Цей контракт є особливою формою строкового трудового договору. На підставі контракту виникають трудові відносини між Керівником та Власником, які є сторонами по контракту.

1.4. Керівник є повноважним представником Підприємства (Установи, Закладу). На період відпустки, хвороби або відсутності з інших поважних причин, обов’язки Керівника виконує призначена ним особа, яка у повному обсязі виконує його функції та обов’язки, користується повноваженнями і правами Керівника, якщо останнім не установлено іншого.

1.5. При виконанні покладених на Керівника обов’язків він керується Конституцією України, законами України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами галузевого міністерства, рішеннями сільської ради, іншими нормативно-правовими актами та Статутом (Положенням) підприємства ( установи, закладу).

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Керівник здійснює оперативне керівництво комунальним підприємством, організує його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань, передбачених Статутом, (Положенням) підприємства (установи, закладу) та цим контрактом.

Обов’язки Керівника:

2.2.  Виконувати такі постійні функції і обов’язки з організації і забезпечення діяльності Підприємства (установи, закладу):

- організація виконання державних, місцевих, виробничих програм, договірних та інших обов’язків, що взяті Підприємством;

- впровадження у робочий процес (виробництво) нових,  прогресивних технологій;

- матеріально-технічне забезпечення діяльності Підприємства (установи, закладу);

- юридичне, економічне, бухгалтерське та інформаційне забезпечення діяльності Підприємства (установи, закладу);

- забезпечення Підприємства (установи, закладу) кваліфікованими кадрами;

-  забезпечення продуктивної зайнятості працівників;

- впровадження нових прогресивних форм і методів господарювання, створення економічних умов для високопродуктивної праці на Підприємстві (установі, закладі);

- створення безпечних і сприятливих умов для роботи колективу;

-забезпечення цільового використання бюджетних коштів, наданих Підприємству (установі, закладу);

- виконання Підприємством зобов’язань зі сплати податків, внесення інших обов’язкових платежів до бюджетів та своєчасної виплати заробітної плати працівникам чи дотримання погодженого графіка погашення відповідної заборгованості;

- складання та подання на затвердження річних фінансових планів та плану стратегічного (економічного, перспективного) розвитку комунального підприємства (установи, закладу);

- виконання інших функцій з організації і забезпечення діяльності Підприємства згідно з чинним законодавством України;

-   _________________________________________________________________ ;

-  __________________________________________________________________ .

2.3. Ініціювати укладання Колективного договору та його виконання.

2.4. Забезпечувати ефективне використання та збереження майна, що знаходиться на балансі Підприємства (установи, закладу) і закріплене на праві господарського відання.

2.5. Забезпечувати виконання планових показників фінансово-господарської діяльності Підприємства (установи, закладу).

2.6. Погоджувати з Власником придбання об’єктів нерухомості.

2.7.? Погоджувати з Власником отримання кредитів (від десяти тисяч грн.) з повідомленням щодо планування напрямків використання коштів та умов кредиту.

2.8.? Завчасно інформувати Власника щодо загроз накладання арешту або податкової застави на майно та рахунки Підприємства (установи, закладу).

2.9.? Щорічно до 31 березня наступного року надавати Власнику звіт про виконання умов контракту.

2.10.? Щоквартально надавати Власнику бухгалтерську та статистичну звітність, інформацію про рух основних засобів за квартал, наявність вільних площ, придатних для передачі в оренду та звіт про виконання умов фінансового плану.

2.11.? У кінці кожного року надати Власнику  матеріали річної інвентаризації основних засобів.

2.12.? Щомісячно надавати Власнику інформацію про нарахування та перерахування плати за оренду майна, що знаходиться в господарському віданні Підприємства, за встановленою формою.

2.13.? Щоквартально надавати Власнику інформацію щодо орендарів, яким передано в оренду майно, за встановленою формою.

2.14.? У кінці кожного року складати, в установленому порядку, та затверджувати сільським головою штатний розпис Підприємства, облікову політику підприємства та графік своєї відпустки.

2.15.? Складати в установленому порядку та затверджувати сільським головою річний з помісячною розбивкою фінансовий план Підприємства (установи, закладу) на кожний наступний рік.

2.16 Здійснювати контроль за проходженням попереднього медичного обстеження працівниками, які влаштовуються на роботу, а надалі – за періодичним медичним оглядом усіх працівників згідно з діючими нормами.

2.17.? Створювати на кожному робочому місці умови праці відповідно до вимог нормативних актів, а також забезпечення додержання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці.

2.18.? Забезпечувати підвищення кваліфікації працівників Підприємства (установи, закладу);

2.19.? Контролювати виконання Правил внутрішнього трудового розпорядку та посадових інструкцій працівниками Підприємства (установи, закладу).

2.20.? Забезпечувати своєчасну виплату заробітної плати.

2.21. Надавати інформацію на запит сільського голови, керівника фінансової (бухгалтерської) служби сільської ради, начальника та головного бухгалтера відділу до сфери управління якого відноситься Підприємство (установа, заклад),

 Права Керівника:

-? діяти від імені Підприємства (установи, закладу), представляти його у процесі будь-яких відносин з підприємствами, установами та організаціями;

-? укладати господарські та інші угоди;

- надавати доручення;

-? відкривати рахунки в банках;

-? наймати на роботу і звільняти з роботи  працівників на умовах, передбачених чинним законодавством України, здійснювати ротацію кадрів;

- накладати на працівників Підприємства дисциплінарні стягнення;

-? у межах своєї компетенції давати вказівки та накази, обов’язкові для виконання усіма підпорядкованими йому працівниками;

- вживати заходів щодо виявлення та виправлення недоліків у роботі Підприємства;

-? вирішувати інші питання, віднесені до компетенції Керівника чинним законодавством України і цим контрактом. 

                      Обов’язки Власника:

-? гарантувати додержання прав і законних інтересів Підприємства, захищати і відстоювати його інтереси в органах державного управління;

- надавати інформацію на запит Керівника;

-? організовувати фінансовий контроль за діяльністю Підприємства та затверджувати в установленому порядку його річний фінансовий план на кожний наступний рік, штатний розпис;

-? укладати додаткові угоди до договору про закріплення майна на праві  господарського відання;

-? укладати додаткові угоди до контракту.

Права Власника:

-? вимагати від Керівника необхідну інформацію та звіти про результати роботи;

-? звільнити Керівника у разі закінчення строку дії контракту або на підставах, передбачених чинним законодавством України та контрактом (дострокове звільнення Керівника відбувається у випадках порушення ним законодавства України та умов укладеного контракту, не проходження випробувального терміну);

- за порушення трудової дисципліни застосувати до Керівника дисциплінарні стягнення;

-?  контролювати  видатки, використання доходів (прибутку) та Статутного капіталу Підприємства (установи, закладу);

-здійснювати контроль за складанням у встановлені законодавством строки фінансового плану Підприємства, виконання показників затвердженого фінансового плану Підприємства;

-? проводити планові і позапланові перевірки ефективності використання майна Підприємства та виконання Керівником умов контракту.

 3. РОБОЧИЙ ТА ПОЗАРОБОЧИЙ ЧАС

3.1.? Керівник виконує Правила внутрішнього трудового розпорядку, встановлені на Підприємстві (установі, закладі).

3.2.? Особливості режиму робочого часу Керівника та часу відпочинку встановлюються відповідно до умов Колективного договору, погодженого з Власником.

3.3.? Керівнику надається щорічна відпустка тривалістю ___ календарних днів та додаткова відпустка на строк, визначений Колективним договором.

 4. УМОВИ ОПЛАТИ ПРАЦІ ТА МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

4.1.? За виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, Керівнику нараховується заробітна плата за рахунок фінансування та частки доходу, одержаного Підприємством (установою, закладом) у результаті його діяльності, виходячи з установлених Керівнику розмірів сум:

а) посадового окладу, у межах, затверджених штатним розписом Підприємства (установи, закладу), відповідно до чинного законодавства України;

б) нарахувань до посадового окладу за вислугу років у розмірах, передбачених чинним законодавством України та Колективним договором;

в) надбавки за інтенсивність праці та особливий характер роботи в розмірі до 50 % від  посадового окладу в залежності від результатів фінансово - господарської діяльності підприємства. У разі несвоєчасного виконання завдань, визначених контрактом, погіршення якості роботи, надбавка скасовується або зменшується;

г) надбавка за почесне звання;

д) премії за підсумками роботи за квартал, рік, до державного та професійного свята згідно чинного законодавства України та Колективного договору Підприємства (установи, закладу), за  розпорядженням сільського  голови.

У разі погіршення показників роботи Підприємства (установи, закладу), невиконання умов контракту, погіршення трудової дисципліни,  затримки більше ніж на місяць заробітної плати працівникам, притягнення до дисциплінарного стягнення, накладення адміністративних санкцій (штрафу) допущення нещасного випадку на Підприємстві (установі, закладі) - премія не нараховується.

4.2.? Посадовий оклад Керівника може бути переглянутий у відповідності зі змінами умов оплати праці  відповідно до постанов Кабінету Міністрів України, наказів галузевих міністерств та чинного законодавства України.

4.3.? Керівнику виплачується матеріальна допомога для оздоровлення у розмірі посадового окладу одночасно з наданням щорічної відпустки відповідно до чинного законодавства за розпорядженням сільського голови.

4.4.? Керівнику виплачується разова матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань у розмірі посадового окладу, відповідно до чинного законодавства за розпорядженням сільського голови.

-? Інші умови:

-? індексація заробітної плати проводиться згідно з чинним законодавством України;

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1.? У випадку невиконання чи неналежного виконання обов’язків, передбачених контрактом, сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та цим контрактом.

5.2.? Спори між сторонами вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством України.

5.3.? Інші умови ______________________________________________________ .

6. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО КОНТРАКТУ ТА ЙОГО ПРИПИНЕННЯ

6.1.? Зміни та доповнення до цього контракту вносяться шляхом підписання додаткових угод.

6.2.? Цей контракт припиняється (розривається):

-? після закінчення строку дії контракту (п.2 ст. 36 КЗпП України);

- за згодою сторін (п.1 ст. 36 КЗпП України);

-? за ініціативою сільського голови, у випадках, передбачених статтями 40, 41 КЗпП України;

-з ініціативи Керівника до закінчення терміну дії контракту у випадках, передбачених статтею 39 КЗпП України;

- у разі, встановлення протягом строку випробування невідповідності Керівника роботі, на яку його прийнято;

-? з інших підстав, передбачених  чинним законодавством України.

6.3.? Додаткові  підстави для припинення (розірвання) контракту:

а) у випадку систематичного невиконання Керівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього цим контрактом;

б) у випадку одноразового грубого порушення Керівником законодавства і обов’язків, передбачених контрактом, у результаті чого виникли значні негативні наслідки для Підприємства (установи, закладу), понесені значні збитки, сплачені фінансові санкції;

в) у разі невиконання обов’язків перед Власником щодо відрахувань до бюджету, а також порушення термінів здійснення обов’язкових платежів, у тому числі зборів, податків до Пенсійного фонду та інших установ, невиконання Підприємством зобов’язань щодо виплати заробітної плати працівникам чи недотримання графіка погашення заборгованості із заробітної плати, що призвело до здійснення виконавчих проваджень або арешту майна Підприємства;

г) у разі несплати реструктуризованої податкової заборгованості протягом трьох місяців;

д) за поданням посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці у разі систематичних порушень вимог чинного законодавства з питань охорони праці;

е) у разі допущення зростання обсягів простроченої кредиторської заборгованості;

є) у разі допущення зростання дебіторської заборгованості та невжиття заходів щодо її стягнення;

ж) у разі зростання збитків Підприємства (установи, закладу),  або збиткової діяльності на протязі 6 місяців;

з) у разі неодноразового звернення до Власника трудового колективу або профспілкового комітету Підприємства (установи, закладу),  стосовно порушень Керівником своїх обов’язків;

и) у разі неподання в установленому порядку на затвердження до Власника  річного фінансового плану Підприємства;

і) у разі неподання до Власника квартальної та річної звітності з пояснювальною запискою щодо виконання фінансового плану;

ї) з інших підстав.

При припиненні (розірванні) контракту з підстав обумовлених пунктом 6.3 цього контракту, звільнення проводиться відповідно до пункту  8 статті 36 КЗпП України.

6.4.? У разі дострокового припинення контракту з причин, незалежних від Керівника (реорганізація, ліквідація), йому виплачується вихідна допомога згідно з чинним законодавством України.

6.5.? У разі невиконання або неналежного виконання сторонами зобов’язань, передбачених цим контрактом, він може бути достроково розірваний з попередженням відповідної сторони за два місяці.

6.6.? За два місяці до закінчення строку дії контракту він може бути продовжений або укладений на новий строк.

6.7. У разі, встановлення протягом строку випробування невідповідності Керівника роботі, на яку його прийнято контракт розривається  і Керівник звільняється з посади розпорядженням сільського голови, про що він повідомляється письмово

7. СТРОК ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ КОНТРАКТУ 

7.1. Цей контракт діє протягом __ років з «__»_________ 20__ року до  «__» ________ 20__ року, у разі успішного проходження випробувального терміну

7.2. Особливі умови:

- сторони зобов’язуються дотримуватись конфіденційності умов цього контракту, окрім випадків, коли сторони посилаються на умови контракту при захисті своїх інтересів у суді;

- про умови контракту інформуються працівники Підприємства у зв’язку з необхідністю виконання контракту (ознайомлення бухгалтера, що займається визначенням розміру винагороди Керівника);

- конфіденційність договору не поширюється на умови, врегульовані чинним законодавством України, та на органи, які здійснюють нагляд (контроль) за дотриманням законодавства України.

7.3.? У випадку прийняття Власником рішення щодо звільнення із займаної посади, Керівник протягом 5 робочих днів проводить інвентаризацію документів, справ та матеріальних цінностей Підприємства (установи, закладу),  та актом приймання-передачі, оформленим відповідно до чинного законодавства України, у день звільнення передає новопризначеному керівнику або особі, яка буде тимчасово виконувати обов’язки керівника, документи, справи та матеріальні цінності підприємства і направляє дані матеріали до Власника.

У випадку відсутності на підприємстві (установі, закладі),  особи, на яку можна тимчасово покласти обов’язки керівника підприємства, Керівник, який звільняється,  самостійно, наказом по Підприємству, визначає юридичну або фізичну особу, якій передає на зберігання, на підставі проведеної інвентаризації та складеного акта приймання-передачі (договору), матеріальні цінності Підприємства, наявні документи та справи, про що протягом 5 робочих днів повідомляє Власника.

До передачі на зберігання матеріальних цінностей Підприємства, наявних документів та справ іншій особі, Керівник залишається матеріально відповідальною особою по Підприємству.

7.4.? Цей контракт укладений українською мовою, на __ сторінках у двох примірниках, які зберігаються у кожної зі сторін і мають однакову юридичну силу.

7.5.? Умови цього контракту можуть бути змінені тільки за згодою сторін у письмовій формі, про що складається відповідний документ у двох примірниках, які стають невід’ємною частиною контракту та мають однакову юридичну силу. 

8. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

8.1.  _________________________________________________________________ .

(ПІБ)

Юридична адреса: _________________________________________________ ,

Код ОКПО ____________________.

8.2. Відомості про Керівника:

Домашня адреса: __________________________________________________

Домашній телефон:_________________________________________________

Службовий телефон: _______________________________________________

Паспорт: серія ________________ №__________________________________

__________________________________________________________________

(вказати орган, що видав паспорт)

 Від   Власника

Шульгинська сільська рада Старобільського району Луганської області

 Шульгинський сільський голова

 _______________________________

 

ПІБ                                     (підпис)

М.П.

 «____» _________________ 20 __ р.

Громадянин(ка)

________________________________ ________________________________ ________________________________

 (Прізвище, ім‘я, по батькові)

 

________________________________

                       (підпис)

 

 «____» _________________ 20 __ р.

 

 

 

 

 

            Секретар сільської ради      Лариса ЛУГАНСЬКА


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь